Menu

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Bording Idrætsforening. Adressen er formandens eller efter nærmere angivelse. Spillestedet er sportsanlægget på Klochsvej i Bording.

§2

Foreningens formål er at dyrke idræt, hovedsageligt fodbold. Andre idrætsgrene kan optages i det omfang der er behov.


Foreningen består af en bestyrelse med 9 - 13 personer (mindst 9), der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der skal motiveres for valg. Der vælges først en formand, en kasserer og en sekretær + 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Dernæst en ungdomsbestyrelse bestående af 4 - 6 personer (mindst 4) + 1 suppleant, samt en seniorbestyrelse bestående af 2 - 4 (mindst 2) + 1 suppleant. Der må højst udskiftes ½ delen af minimum antallet af medlemmer hvert år.

De 2 formænd fra henholdsvis ungdoms- og seniorbestyrelserne samt 2 udvalgte personer fra samme bestyrelser, skal indgå i hovedbestyrelsen som består af 7 personer.

§3

Hovedbestyrelsen administrerer samtlige indtægter til Bording Idrætsforening, bestående af eksisterende formue, kommende stævneoverskud, sponsorindtægter mm samt budgetterede indtægter fra de forskellige afdelinger. Hovedbestyrelsen skal opstille et totalbudget, der viser årets forventede indtægter og udgifter samt evt. henlæggelser til eksisterende formue. Hovedbestyrelsen har ansvaret for oprettelse af nødvendige udvalg, herunder til sponsor- og stævneudvalg. Udskiftninger i udvalgene skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§4

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der opfylder DIF's og JBU's amatørbestemmelser. Som passivt medlem kan enhver optages. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer og fastsætte normer for disse. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Aktivt medlemskab opnås først, når kontingent for indeværende år er betalt.

§5

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for forelægges på foreningens ordinære generalforsamling. Kontingentet skal betales ved påkrav.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar/februar måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§8

Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske 14 dage forud, ved annonce på hjemmesiden og sociale medier. Forslag der ønskes behandlet må indsendes skriftlig til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen. Når en generalforsamling er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal. Der kan kun indkaldes til én ekstraordinær generalforsamling af gangen. Der skal være minimum 14 dage imellem hver generalforsamling. Indkomne forslag til enhver generalforsamling kan gennemses hos formanden senest 3 dage før afholdelse af samme. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§9

Regnskabet der afsluttes en gang årligt, skal afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor det forelægges til godkendelse. Foreningens regnskab går fra d. 1/1 til 31/12.

§10

Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, tillidsvalgte, trænere og alle aktive medlemmer over 16 år, samt forældre til ungdomsspillere af Bording IF, har stemmeret ved generalforsamlingen. Almindelig stemmeflertal er gældende for de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Skriftlig afstemning finder sted, når bestyrelsen eller en ad de tilstedeværende medlemmer kræver dette. Foreningens love kan kun ændres på en generalforsamling.

§11

Foreningen kan ikke ophæves, når 20 af de aktive medlemmer stemmer for dens forblive på en ekstraordinær generalforsamling.

§12

Foreningens midler deponeres ved foreningens ophævelse i et lokalt pengeinstitut, og må kun udleveres til en ny idrætsforening med samme formål.

§13

Bestyrelsen i Bording IF kan selvstændigt maksimalt godkende engangsudgifter/projekter som direkte er relateret til Bording IF’s formål med en økonomisk udgift på op til 250.000 kr. Engangsudgifter/projekter som overstiger dette beløb skal godkendes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§14    

Bestyrelsen i Bording IF kan selvstændigt maksimalt godkende engangsudgifter/projekter som ikke direkte er relateret til Bording IF’s formål med en økonomisk udgift på op til 50.000 kr. Engangsudgifter/projekter som overstiger dette beløb skal godkendes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

Rettet sidst den 5. juni 2016.