Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BORDING IF (ajourført 21.2.2022)

§1
Foreningens navn er Bording Idrætsforening. Adressen er formandens eller efter nærmere
angivelse. Spillestedet er sportsanlægget på Klochsvej i Bording.

§2
Foreningens formål er at dyrke idræt, hovedsageligt fodbold. Andre idrætsgrene kan optages i det
omfang, der er behov.
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2
år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der skal motiveres for valg.
Bestyrelsen består af :
1 formand (vælges i ulige år)
1 kasserer (vælges i lige år)
2-4 medlemmer i en ungdomsbestyrelse (heraf er kun 2 personer stemmeberettiget) Max halvdelen
må udskiftes i lige år/ulige år.
2-4 medlemmer i en seniorbestyrelse (heraf er kun 2 personer stemmeberettiget) Max halvdelen må
udskiftes i lige år/ulige år.
Desuden skal der vælges 3 suppleanter:
1 for formanden/kassereren + 1 for ungdom + 1 for senior. Alle 3 suppleanter er på valg for 1 år ad
gangen. Der kan ske genvalg. Hvis der sidder 3-4 i ungdomsbestyrelsen kan valg af en suppleant til
ungdom fravælges – det samme gør sig gældende i seniorbestyrelsen.
Til sidst vælges 2 revisorer for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et ungdomsudvalg/seniorudvalg. Bestyrelsen bestemmer antal
medlemmer/arbejdsopgaver mv. i et evt. udvalg.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren, 1 fra ungdom og 1 fra senior i fællesskab (4 personer).
Ved evt. stemmelighed i bestyrelsen, vil formanden have mandat til at træffe den endelige
beslutning.
Der kan tildeles fuldmagt til specifikke opgaver – fx kan der tildeles fuldmagt til kassereren til
håndtering af driftsopgaver (betaling af regninger/bogføring mv.)
Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer
og investeringsforeninger der delvis investerer i obligationer og aktier. Beslutninger om køb og salg
af værdipapirer træffes af hele den stemmeberettigede bestyrelsen (6 personer).
Evt. låneoptagelse skal vedtages på en generalforsamling.

§3
Bestyrelsen administrerer samtlige indtægter til Bording Idrætsforening, bestående af eksisterende
formue, kommende stævneoverskud, sponsorindtægter mm samt budgetterede indtægter fra de
forskellige afdelinger. Bestyrelsen skal opstille et totalbudget, der viser årets forventede indtægter
og udgifter samt evt. henlæggelser til eksisterende formue. Bestyrelsen har ansvaret for oprettelse af
nødvendige udvalg, herunder til sponsor- og stævneudvalg. Udskiftninger i udvalgene skal
godkendes af bestyrelsen.

§4
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der opfylder DIF's og DBU’s amatørbestemmelser.
Som passivt medlem kan enhver optages. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer og fastsætte
normer for disse. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Aktivt medlemskab opnås først, når kontingent for indeværende år er betalt.

§5
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for forelægges på foreningens ordinære generalforsamling.
Kontingentet skal betales ved påkrav.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar/februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden.

§8
Indkaldelse til enhver generalforsamling skal ske 14 dage forud, ved annonce på hjemmesiden og
sociale medier. Forslag der ønskes behandlet må indsendes skriftlig til formanden senest 4 dage før
generalforsamlingen. Når en generalforsamling er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset
de fremmødets antal. Der kan kun indkaldes til én ekstraordinær generalforsamling af gangen. Der
skal være minimum 14 dage imellem hver generalforsamling. Indkomne forslag til enhver generalforsamling kan gennemses hos formanden senest 3 dage før afholdelse af samme.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§9
Regnskabet der afsluttes en gang årligt, skal afleveres til revisorerne senest 14 dage før
generalforsamlingen, hvor det forelægges til godkendelse. Foreningens regnskab går fra d. 1/1 til
31/12.

§10
Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, tillidsvalgte, trænere og alle aktive medlemmer over 16 år, samt
forældre til ungdomsspillere af Bording IF, har stemmeret ved generalforsamlingen. Almindelig
stemmeflertal er gældende for de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges. Ved
stemmelighed er forslaget forkastet. Skriftlig afstemning finder sted, når bestyrelsen eller en ad de
tilstedeværende medlemmer kræver dette. Foreningens love kan kun ændres på en
generalforsamling.

§ 11
Hvis det ikke lykkes at stille en fuld bestyrelse efter 1 ordinær og 3 ekstraordinære
generalforsamlinger, er bestyrelsen bemyndiget til at opløse klubben.

§ 12
Ved foreningens opløsning, vil foreningens midler blive fordelt mellem det øvrige foreningsliv i
Bording.

§13
Bestyrelsen i Bording IF kan selvstændigt maksimalt godkende engangsudgifter/projekter som
direkte er relateret til Bording IF’s formål med en økonomisk udgift på op til 250.000 kr.
Engangsudgifter/projekter som overstiger dette beløb skal godkendes på generalforsamling eller
ekstraordinær generalforsamling.

§14    
Bestyrelsen i Bording IF kan selvstændigt maksimalt godkende engangsudgifter/projekter som ikke
direkte er relateret til Bording IF’s formål med en økonomisk udgift på op til 50.000 kr.
Engangsudgifter/projekter som overstiger dette beløb skal godkendes på generalforsamling eller
ekstraordinær generalforsamling.

Luk