Menu

Husk generalforsamling

image
24. februar 2020 kl. 10:37
Så er det igen tid til det årlige generalforsamling

Så indkalder Bording IF igen til generalforsamling og det er onsdag den 26. februar kl. 19.00 i Bording hallens klublokaler.

Mød op og kom med din mening. Få at vide om stævnerne har givet overskud, hvordan ser Bording IF's regnskab ud, hør om nye forslag og ikke mindst bakke op om generalforsamlingen.

Vigtigt at du møder op til vores generalforsamling, og det er også her du skal komme frem med det du evt. synes skal ændres for at gøre hverdagen nemmere for alle.

Vigtig vi alle hjælper bestyrelsen og komme med forslag, som måske kan gøre det hele meget nemmere og bedre.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Eventuelt

Alle der spiller eller har et barn der spille i Bording IF har stemmeret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslår §2 ændret:

Som den ser ud i dag:

Foreningens formål er at dyrke idræt, hovedsageligt fodbold. Andre idrætsgrene kan optages i det omfang der er behov.

Foreningen består af en bestyrelse med 9 - 13 personer (mindst 9), der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der skal motiveres for valg. Der vælges først en formand, en kasserer og en sekretær + 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Dernæst en ungdomsbestyrelse bestående af 4 - 6 personer (mindst 4) + 1 suppleant, samt en seniorbestyrelse bestående af 2 - 4 (mindst 2) + 1 suppleant. Der må højst udskiftes ½ delen af minimum antallet af medlemmer hvert år.
De 2 formænd fra henholdsvis ungdoms- og seniorbestyrelserne samt 2 udvalgte personer fra samme bestyrelser, skal indgå i hovedbestyrelsen som består af 7 personer.

FORSLAG TIL NY §2:

Foreningens formål er at dyrke idræt, hovedsageligt fodbold. Andre idrætsgrene kan optages i det omfang, der er behov.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der skal motiveres for valg.

Der vælges en formand, en kasserer, en sekretær, 2 fra ungdom og 2 fra senior.

Formanden, 1 fra ungdom og 1 fra senior er på valg i år 1. Kassereren, sekretæren, nr. 2 fra ungdom og nr. 2 fra senior er på valg i år 2. 

Herefter vælges 3 suppleanter: 1 for formanden/kassereren/sekretæren + 1 for ungdom + 1 for senior. Alle 3 suppleanter er på valg for 1 år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Der må højst udskiftes 4 ud af de 7 personer i bestyrelsen hvert år.

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et ungdomsudvalg/seniorudvalg. Bestyrelsen bestemmer antal medlemmer/arbejdsopgaver mv. i et evt. udvalg.

Foreningen tegnes af formanden, kassereren, sekretæren, 1 fra ungdom og 1 fra senior i fællesskab (5 personer).

Der kan tildeles fuldmagt til specifikke opgaver – fx kan der tildeles fuldmagt til kassereren til håndtering af driftsopgaver (betaling af regninger/bogføring mv.)

Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer og investeringsforeninger der delvis investerer i obligationer og aktier. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af hele bestyrelsen (7 personer).

Evt. låneoptagelse skal vedtages på en generalforsamling.